Vereniging Herdenking “Slag bij Ane”, gevestigd aan Zijtak O.Z. nr. 7 7833 AL NIEUW AMSTERDAM., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring:

Contactgegevens:
Website: www.slagbijane.nl
Email: info@slagbijane.nl

Statutair gevestigd: Zijtak O.Z. nr. 7 7833 AL NIEUW AMSTERDAM.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Herdenking “Slag bij Ane” verwerkt uw persoonsgegevens als lid van onze Vereniging.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam,
– Adresgegevens en Woonplaats,
– Telefoonnummer,
– E-mailadres,
– Bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
Vereniging Herdenking “Slag bij Ane” verwerkt uw persoonsgegevens als lid van onze Vereniging uitsluitend voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling(en) i.c. contributie;
– Eventueel verzenden van onze nieuwsbrieven of folder;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen en nieuws betreffende onze Vereniging,

Vereniging Herdenking “Slag bij Ane” verstrekt wel persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe worden verplicht, zoals gegevens uitsluitend voor: Overheidsinstanties (Rechterlijke Macht etc.), zodra wij hiertoe worden verplicht.

Jaarlijkse Herdenking rond 27 juli:
Op de jaarlijkse Herdenking en Bloemlegging bij het Monument in Ane rond bovenstaande datum, worden er o.a. vaak foto’s gemaakt door leden en/of niet-leden van onze Verenging. Hiervoor zijn wij als Vereniging niet aansprakelijk zodra deze worden gepubliceerd en wat er met deze opnames gebeurt. De Vereniging maakt zelf ook foto’s voor plaatsing op de website, maar dat doen wij uitsluitend pas nadat men ons uitdrukkelijk en persoonlijk hiervoor toestemming heeft verleend. Opnames van niet-leden en/of passanten die toevallig stilstaan bij het Monument tijdens de Jaarlijkse Herdenking, en te herleiden zijn tot herkenbare natuurlijke personen, plaatsen wij niet.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vereniging Herdenking “Slag bij Ane” neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een bestuurslid) of iemand anders van Vereniging Herdenking “Slag bij Ane”) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vereniging Herdenking “Slag bij Ane” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle categorieën van genoemde gegevens: – Voor de duur van het lidmaatschap. Bij beëindiging of opzegging van het lidmaatschap worde alle (persoons)gegevens van de computer verwijderd. Het lidmaatschap kan, na betaling van de jaarlijkse contributie, dagelijks schriftelijk of per email worden opgezegd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vereniging Herdenking “Slag bij Ane” verstrekt uit eigen beweging geen enkele informatie aan derden, noch op verzoek van wie dan ook, slechts alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijk opgelegde verplichting (Rechterlijke Macht etc.), zoals hierboven is vermeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken cookies om onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met het verwerken van de gegevens die wij hebben verkregen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Herdenking “Slag bij Ane” en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@slagbijane.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie uw pasfoto, en maak de MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vereniging Herdenking “Slag bij Ane” wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vereniging Herdenking “Slag bij Ane” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan schriftelijk contact op met onze Vereniging of via email: info@slagbijane.nl.