Privacyverklaring


                                                                              Privacyverklaring

 

  De Vereniging Herdenking “Slag bij Ane”, gevestigd aan Zijtak O.Z. nr. 7 7833 AL NIEUW AMSTERDAM., is verantwoordelijk voor de

  verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring:

 

  Contactgegevens:

  Website: www.slagbijane.nl

  Email: vereniging@slagbijane.nl

  Statutair gevestigd: Zijtak O.Z. nr. 7 7833 AL NIEUW AMSTERDAM.

 

  Persoonsgegevens die wij verwerken:

  Vereniging Herdenking “Slag bij Ane” verwerkt uw persoonsgegevens als lid van onze Vereniging.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam,

  – Adresgegevens en Woonplaats,

  – Telefoonnummer,

  – E-mailadres,

  – Bankrekeningnummer.

 

  Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

  Vereniging Herdenking “Slag bij Ane” verwerkt uw persoonsgegevens als lid van onze Vereniging uitsluitend voor de volgende

  doelen:

  – Het afhandelen van uw betaling(en) i.c. contributie;

  – Eventueel verzenden van onze nieuwsbrieven of folder;

  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

  – U te informeren over wijzigingen en nieuws betreffende onze Vereniging,

  Vereniging Herdenking “Slag bij Ane” verstrekt wel persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe worden verplicht, zoals gegevens

  uitsluitend voor: Overheidsinstanties (Rechterlijke Macht etc.).

                                                               

                                                      Jaarlijkse Herdenking rond 27 juli van elk jaar:


  Op de jaarlijkse Herdenking en Bloemlegging bij het Monument in Ane rond bovenstaande datum, worden er o.a. vaak foto’s gemaakt

  door leden en/of niet-leden van onze Verenging. Hiervoor zijn wij als Vereniging niet aansprakelijk zodra deze worden gepubliceerd  

  en wat er met deze opnames gebeurt. De Vereniging maakt zelf ook foto’s voor plaatsing op de website, maar dat doen wij uitsluitend

  pas nadat men ons uitdrukkelijk en persoonlijk hiervoor toestemming heeft verleend. Opnames van niet-leden en/of passanten die

  toevallig stilstaan bij het Monument tijdens de Jaarlijkse Herdenking, en te herleiden zijn tot herkenbare natuurlijke personen, plaatsen

  wij niet.                                                 

                                                               Geautomatiseerde besluitvorming:

  Vereniging Herdenking “Slag bij Ane” neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)

  gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,

  zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een bestuurslid) of iemand anders van Vereniging Herdenking “Slag bij Ane”) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

  Vereniging Herdenking “Slag bij Ane” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

  waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle categorieën van genoemde gegevens:

  – Voor de duur van het lidmaatschap.

  Bij beëindiging of opzegging van het lidmaatschap worde alle (persoons)gegevens van de computer verwijderd. Het lidmaatschap kan,

  na betaling van de jaarlijkse contributie, dagelijks schriftelijk of per email worden opgezegd.

  Delen van persoonsgegevens met derden:

  Vereniging Herdenking “Slag bij Ane” verstrekt uit eigen beweging geen enkele informatie aan derden, noch op verzoek van wie dan

  ook, slechts alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijk opgelegde

  verplichting (Rechterlijke Macht etc.), zoals hierboven is vermeld.

  Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

  Wij gebruiken cookies om onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord 

  met het verwerken van de gegevens die wij hebben verkregen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele

  toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door

  Vereniging Herdenking “Slag bij Ane” en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek  

  kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde  

  organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of

  verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

  vereniging@slagbijane.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw

  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie uw pasfoto, en maak de MRZ (machine readable zone), de

  strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw

  privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vereniging Herdenking “Slag bij Ane” wil u er  

  tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

  Persoonsgegevens in Den Haag. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Vereniging Herdenking “Slag bij Ane” neemt de bescherming

  van uw gegevens  serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking

  en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn

  van misbruik, neem dan schriftelijk contact op met onze Vereniging of via email: vereniging@slagbijane.nl.